สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
Website counter
Free Counter
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข่าว-กิจกรรมย้อนหลัง
 

ประกาศอำเภอวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ
พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลวังทอง   
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
แบบ ป.ป.ช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง
คำสั่งเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลวังทอง  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลเทศบาลตำบลวังทอง  
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทอง ว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ. 2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมหรือการทำงาน
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดที่ไม่เหมาะสม
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลวังทองทุจริต ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 
คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน
และการรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรในสังกัด พร้อมกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางระบบท่อระบายน้ำตลาดวังทองสามัคคี
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงวางระบบท่อระบายน้ำ
ตลาดวังทองสามัคคี
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 1
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำตลาดวังทอสามัคคี
ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดยื่นขออนุญาต ขอต่อใบอนุญาต และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
รายงานติดตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
แบบ ป.ป.ช.07 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน) ประจำปี 2560
แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลวังทอง
แบบ ปปช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
แบบ ปปช.1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านน้ำด้วน 1  
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 1
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหาร
และสายงานผู้ปฏิบัติ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่อง กำหนดยื่นขอใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของประชาชน เทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานพนักงานครูเทศบาล
แบบ ป.ป.ช. 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคา ลานอเนกประสงค์ภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง
หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดช่องทางการเร้องเรียนพฤติกรรมหรือการทำงานของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด ที่ไม่เหมาะสม (สำหรับบุคลากรในสังกัด)
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลวังทองทุจริต ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทองว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ต่อเติมสถานที่กลางและการอำนวยการของสถานที่กลาง สำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปปช.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง
  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง
ประจำปีการศึกษา 2560
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น vip เพื่อทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลวังทองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลวังทอง
 แบบ ป.ป.ช. 1   ประกาศ   เอกสารแนบ  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย
และกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ขอขยายเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 และราคากลางในงานจัดซื้อ
จัดจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย
 
แบบ ป.ป.ช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาเต็นท์โค้งขนาดใหญ่
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวังทอง

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง จัดตั้งกลุ่มป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
เทศบาลตำบลวังทอง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในจ้างงานก่อสร้าง ซื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติกท์คอนกรีต
รับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลวังทองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปี 2559
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการการติดตั้งประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ  หมู่ที่  3 
บ้านน้ำด้วน  ชุมชนบ้านน้ำด้วน
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ชุมชนมิตรภาพ
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่  3  บ้านน้ำด้วน
แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
และราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อคอมพิซเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารสำนังกานเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
เพื่อปฏิบัติงานในศุนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
โครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวังทอง 2 (ตลาดวังทองสามัคคี)
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
เพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เปิดประมูลเช่าพื้นที่ที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดสดเทศบาล 2
(ตลาดวังทองสามัคคี) ล็อคว่าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรีอนเลี้ยงไส้เดือนดิน   
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
เพื่อปฏิบัติงาน ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังทอง 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เปิดประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดสดเทศบาล 1  

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
เพื่อปฏิบัติงาน ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังทอง 
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังทอง
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างซุ้มประตูบริเวณทางเข้าหน้าอำเภอวังทอง
และซุ้มประตูทางเข้าตลาด 120 ปี ริมแม่น้ำวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูบริเวณทางเข้าหน้าอำเภอวังทอง และซุ้มประตูบริเวณทางเข้าตลาด 120 ปี
รายละเอียด 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง ถนนไมตรีจิตร ซอย 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการวางระบบท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง ถนนไมตรีจิตร ซอย 9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด 
 
อกสารการเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านวังทอง ถนนไมตรีจิตร
ซอย 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด   
เอกสารการเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านนายจำลอง ศรีมอง หลังศาลา SML หมู่ที่ 3
รายละเอียด 
 
ข่าวสารต่างๆ